menu mobilne
 

Egzamin kategoria Otwarta A2

Kategoria otwarta
Operacje w kategorii „otwartej” umożliwiają wykonywanie lotów niskiego ryzyka. Nie wymagają one uzyskania uprzedniego zezwolenia na lot z ULC.
Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane tylko w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub obserwatora w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, dronami o masie nie przekraczającej 25 kg.
Kategoria „otwarta” dzieli się na trzy podkategorie A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne i wymogi, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych i drony:
• A1 - Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami) ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób („zgromadzenia osób”: zgromadzenia, w którym zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się);
 A2 - Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu.
• A3 - Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób i zabudowy to 150m.

Rejestracja Pilotów Dronów >>> https://drony.ulc.gov.pl/
Piloci dronów w kategorii „otwartej” rejestrują się:
• w przypadku, gdy masa ich drona wynosi 250g lub więcej lub w przypadku drona który podczas uderzenia może przekazać człowiekowi energię kinetyczną o wartości powyżej 80 dżuli;
• w przypadku, gdy ich dron wyposażony jest w czujnik zdolny do zbierania danych osobowych, nie dotyczy to BSP, które zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE są zabawkami.
Po dokonaniu rejestracji należy umieścić swój numer rejestracyjny na każdym dronie do którego wymagana jest rejestracja.

Szkolenie pilotów dronów dla kategorii „otwartej” >>> https://drony.ulc.gov.pl/
Każda osoba chcąca latać dronem o masie powyżej 250g będzie musiała przejść szkolenie online oraz zaliczyć test online potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy, będą one bezpłatne i dostępne na stronie ULC.
Egzamin online będzie składać się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi.
Wymagane kompetencje dla kategorii „otwartej”:
• A1 i A3 – szkolenie i test online;
• A2 – szkolenie i test online, ukończenie szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia, zaliczenie dodatkowego egzaminu teoretycznego prowadzonego przez uznany podmiot.


Egzamin teoretyczny do do kategorii otwartej A2

Egzamin do kategorii A2 składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi.
Po zdanym egzaminie teoretycznym do kategorii A2 wyślemy odpowiedni dokument do ULC.
Następnym krokiem jest pobranie ze strony https://drony.ulc.gov.pl/ nowego uprawnienia 

Jak przystąpić do egzaminu kategoria otwarta A2 ?

1. Wyślij  email na : szkolenia@rc-lipol.pl / w temacie: egzamin do kategorii otwartej A2
2. W treści podaj :

  • Imię i nazwisko pilota
  • numer pilota
  • dane do faktury
  • numer telefonu do konsultacji z instruktorem

5. Wypełnij i wyślij podpisane oświadczenie o ukończonym szkoleniu praktycznym 
6. Dokumenty o zdanym egzaminie trafia do ULC po opłaceniu faktury  

Cena szkolenia i egzaminu do kategorii A2 wynosi 100 zł brutto i obejmuje: 
- dostę do platformy szkoleniowej i egzaminacyjnej bez ograniczeń czasowych i ilościowych 
- wydanie dokumentów do ULC
- konsultacje z instruktorem 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje ogólne 

Dokumentem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniającym do wykonywania określonych czynności lotniczych przez pilotów bezzałogowych statków powietrznych będzie zgodnie z przepisami UE:
• dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów online w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A1 i A3 kategorii „otwartej” uzyskiwane po zaliczeniu szkolenia i egzaminu online;
• certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” uzyskiwane po zaliczeniu egzaminu online, dodatkowego egzaminu teoretycznego oraz odbyciu szkolenia praktycznego w postaci samokształcenia.

Minimalny wiek pilota BSP w kategorii „otwartej”

Minimalny wiek pilota wykonującego operacje z użyciem SBSP w kategorii „otwartej” wynosi 16 lat.
Wymóg minimalnego wieku nie obowiązuje w stosunku do pilotów dronów:
• w przypadku gdy wykonują operację w podkategorii A1 z użyciem drona klasy C0, który jest zabawką w rozumieniu dyrektywy 2009/48/WE;
• w przypadku dronów skonstruowanych do użytku prywatnego o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 250g;
• w przypadku gdy wykonują oni operację pod bezpośrednim nadzorem pilota BSP posiadającego odpowiednie kompetencje i skończyli 16 lat.


Ogólne zasady wykonywania operacji w kategorii „otwartej”
Pilot drona wykonując operację w kategorii „otwartej” utrzymuje drona przez cały czas w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, wyjątkiem przypadków, gdy operator jest w trybie podążania za stacją bazową lub wykorzystywany jest obserwator.
Pilot zapewnia, aby dron utrzymywał bezpieczną odległość od osób oraz aby jego lot nie przebiegał nad zgromadzeniami osób.
Dron nie przewozi materiałów niebezpiecznych, ani nie zrzuca żadnych materiałów.
Podczas lotu dron jest utrzymywany w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, z wyjątkiem przypadków, gdy przelatuje on nad przeszkodą.

Drony, którymi można wykonywać operację w kategorii „otwartej”
Drony, którymi można wykonywać operacje w kategorii „otwartej”, muszą spełniać następujące warunki:
• Należą do jednej z klas określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/945 lub zostały skonstruowane do użytku własnego;
• Mają masę startową mniejszą niż 25kg;
• Zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023 r.:
a) w podkategorii A1 masa BSP nie przekracza 250g z obciążeniem,
b) w podkategorii A3 masa BSP nie przekracza 25kg wraz z paliwem i obciążeniem użytkowym.

Pliki do pobrania